Публічна угода

Договір публічної оферти

1. Предмет Договору:

ФОП Зюбенко Л.А. (Центр розвитку «Планета Дітей»), іменований надалі «Дитячий центр», в особі Директора – Марініч Ірини Вікторівни, що діє на підставі Договору, пропонує будь-якій фізичній особі, надалі іменованій «Клієнт», укласти даний договір на зазначених нижче умовах.

Ця пропозиція є публічною офертою (далі — Договір), повним і беззастережним прийняттям (акцептом) умов якої є здійснення Клієнтом першої оплати запропонованих Дитячим центром послуг у порядку, визначеному цим Договором. Згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України умови Договору однакові для всіх споживачів. Акцепт оферти означає, що Клієнт згоден з усіма положеннями цієї пропозиції і рівносильний укладенню договору про надання послуг. Датою укладення Договору вважається дата внесення оплати. Акцептуємо дану оферту: Клієнт підтверджує розірвання раніше укладених з Дитячим центром договорів на надання послуг.

 

  1. Предмет Договору:
    1.1. Дитячий центр зобов’язується надати, а Клієнт, який є одним з батьків (законним представником) дитини, щодо якої укладено цей Договір, зобов’язується прийняти та оплатити на умовах даного Договору наступні послуги:
    1.1.1. Розвиваючі курси та заняття в групах для дітей віко від 1, 5 років. Оплата здійснюється відповідно до затвердженого прайс-листа Дитячого центра і розділу 3 Договору.
    1.1.2. Послуги з організації розвиваючого дозвілля дітей віком від 1,5року. Оплата здійснюється відповідно до затвердженого прайс-листа Дитячого центра і розділу 3 Договору.
2. Права та обов’язки сторін:

2.1. Дитячий центр зобов’язується:
2.1.1. Організувати  розвиваючі курси, заняття та дозвілля дітей з урахуванням їх вікових особливостей у приміщенні Дитячого центру відповідно до п.1.1 цього Договору;
2.1.2. Здійснювати розвиток дитини на основі сучасних методик і програм;
2.1.3. Забезпечити Клієнта (дитину) необхідними розвиваючими та ігровими матеріалами, обладнанням;
2.1.4. Затвердити розклад розвиваючих занять з урахуванням віку дітей і розмістити розклад  на сайті http://terrakids.dp.ua/ та на рецепції ;
2.1.5. Затвердити вартість розвиваючих занять і розмістити прайс-лист у приміщенні Дитячого центру, і на сайті http://terrakids.dp.ua/;
2.1.6. Повідомляти Клієнта про будь-які зміни в розкладі та в прайс-листі не пізніше ніж за 3 дні.

2.2. Дитячий центр має право:

2.2.1. Вільно вибирати, розробляти і впроваджувати в процес розвиваючих занять нові, в тому числі авторські програми, що дозволяють підвищити ефективність розвитку дітей;
2.2.2. Забезпечувати допомогу Клієнту в питаннях, пов’язаних з індивідуальними особливостями його дитини, використовуючи рекомендації педагогів, психологів та інших фахівців, у тому числі і залучених Дитячим центром;
2.2.3. Самостійно встановлювати дні і тривалість занять з урахуванням особливостей вікової психології  та допустимих медико-санітарних норм;
2.2.4. Дитячий центр має право в разі необхідності замінити одного педагога іншим, а також перенести час заняття, попередньо повідомивши Клієнта;
2.2.5. Всі рішення стосовно оплати адміністрація Дитячого центру приймає самостійно, якщо інше не передбачено Правилами внесення оплати;
2.2.6. Адміністрація Дитячого центру не розглядає претензії відвідувачів і не несе відповідальності за понесену ними в Дитячому центрі майнову та/або немайнову шкоду, шкоду здоров’ю, а також завдані збитки щодо третіх осіб в результаті недотримання вимог та/або рекомендацій, встановлених умовами цього Договору.
2.2.7. Адміністрація Дитячого центру не розглядає претензії і не несе відповідальності у разі якщо Клієнт (законний представник) письмово не заявили про наявність у дитини якого-небудь захворювання. За достовірність наданої інформації Клієнт (законний представник) несе персональну відповідальність.
2.2.8. Дитячий центр має право відмовити в наданні послуг Клієнту (законному представнику) дитини з поважних причин.
2.2.9. Розірвати Договір з Клієнтом в односторонньому порядку без збереження місця у групі в разі порушення Клієнтом зобов’язань згідно з Договором та терміну оплати більш, ніж на 5 календарних днів.

2.3. Клієнт зобов’язується:

2.3.1. Своєчасно оплачувати послуги, зазначені в п.1.1. цього Договору на умовах розділу 3 Договору;
2.3.2. Отримувати надані послуги, а саме організовувати відвідування дитиною (дітьми) оплачених занять відповідно до розкладу занять та терміну дії абонемента;
2.3.3. Забезпечувати догляд за дитиною до і після заняття. Передавати дитину в руки педагога. Забирати дитину відразу після закінчення заняття. Виконувати правила відвідування, затвердженні Дитячим центром (надалі «правила відвідування»);
2.3.4. За наявності у дитини якого-небудь захворювання батьки (Клієнт) зобов’язані заявити Дитячому центру про це письмово. За достовірність наданої інформації батьки (Клієнт) несе персональну відповідальність. Дитячий центр має право відмовити в наданні послуг дитині у зв’язку з наявністю у неї важких форм захворювань.
2.3.5. Дбайливо ставитись до майна Дитячого центру;
2.3.6. Відшкодувати збиток, заподіяний Клієнтом або його дитиною майну Дитячого центру, відповідно до законодавства України;
2.3.7. Контролювати дії своєї дитини в межах Дитячого центру і нести відповідальність за дії і безпеку дитини до моменту передачі дитини педагогу Дитячого центру та з моменту прийняття її після закінчення занять;
2.3.8. За присутності на заняттях зі своєю дитиною дотримуватися правил: не заважати проведенню заняття, не порушувати його хід, не висловлювати прямо на занятті своїх оцінок та коментарів, вести себе з повагою відносно педагогів і дітей, не користуватися на занятті мобільним телефоном, а також приймати встановлені педагогом правила заняття та правила відвідування;
2.3.9. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Дитячого центру, а також погоджуватися зі змінами в розкладі;
2.3.10. Сповістити адміністрацію Дитячого центру про зміни номеру свого контактного телефону.

2.4. Клієнт має право:

2.4.1. Вибирати та отримувати послуги, що надаються Дитячим центром, відповідно до розкладу та віком своєї дитини за наявності місця у групі;
2.4.2. Бути присутнім (або уповноважити іншу дорослу особу) на заняттях з дітьми до двох років, оскільки супровідний дорослий бере на себе відповідальність за безпеку дитини. Бути присутнім (або уповноважити іншу дорослу особу) з дитиною віком від двох до трьох років тільки на першому занятті.
2.4.3. Розірвати договір, письмово повідомивши про це Дитячий центр за сім днів, без повернення сплаченого авансу.

3. Умови оплати:

3.1. Клієнт сплачує послуги відповідно до затвердженого прайс-листа та правил внесення оплати шляхом внесення грошових коштів в касу або на банківський рахунок Дитячого центру.
3.2. Оплата послуг, наданих за п.1.1. Договору, проводиться до початку занять, відповідно до тарифів, наведених в прайс-листі;
3.3. Оплата здійснюється в розмірі 100% передоплати;

4. Термін Договору:

4.1. Договір набуває чинності з моменту оплати послуг Дитячого центру, і діє до закінчення оплаченого періоду.

5. Інші умови:

5.1. Адміністрація Дитячого центру залишає за собою право не допустити на заняття дитину з симптомами ГРВІ або ознаками іншого інфекційного захворювання.
5.2. Адміністрація Дитячого центру залишає за собою право відсторонити від занять дитину у разі її невмотивованої агресивної поведінки.
5.3. У літній період (червень-серпень) Дитячий центр залишає за собою право змінювати графік і режим роботи.

6. Відповідальність сторін:

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.
6.2. У разі виникнення між сторонами спорів та претензій за цим Договором сторони будуть прагнути врегулювати їх шляхом переговорів. У випадку недосягнення домовленості врегулювання суперечок і претензій здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.
6.3. З усіх інших питань, не передбачених у цьому Договорі, сторони керуються чинним законодавством України.

7. Реквізити Центру розвитку «Планета Дітей»:

м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний, 11-к, ТК «ТЕРРА»
ФОП Зюбенко Л.А.
Код ЄДРПОУ: 2768913701

р/р UA673071230000026000010278799 UAH

ПАТ «Банк Восток», МФО 307123

тел.: (098) 677-98-23

ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ

ДОДАТОК 1
до Договору публічної оферти про надання послуг

ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ 

Ці Правила відвідування Дитячого центру (далі по тексту «Правила») є обов'язковими для всіх Клієнтів (відвідувачів). Перед укладенням Договору (тобто перед придбанням разового відвідування або абонемента), Клієнт (відвідувач) зобов'язаний особисто ознайомитися з цими Правилами і дотримуватися їх під час перебування в Дитячому центрі і користування всіма його послугами.
Придбання послуг Дитячого центру є підтвердженням згоди Клієнта (відвідувача) з цими Правилами відвідування і беззастережним їх дотриманням.


УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
1. Дитячий Центр працює відповідно до складеного розкладу занять. Інформація про режим роботи вказана на інформаційному стенді Дитячого центру та на сайті http://terrakids.dp.ua/.
2. Клієнт самостійно знайомиться з Правилами відвідування та графіком роботи Дитячого центру, а також їх змінами.

ПРАВА ДИТЯЧОГО ЦЕНТРУ
1. Змінювати графік роботи Дитячого центру, розклад занять.
2. Змінювати і доповнювати Правила Дитячого центру.
3. Закривати Дитячий центр для проведення ремонтних, профілактичних робіт та з інших об'єктивних причин.
4. Коригувати вартість послуг Дитячого центру.
5. Відмовити в подальшому відвідуванні занять Клієнту, який порушив ці Правила відвідування та інші правила Дитячого центру, а також у разі порушення Клієнтом зобов'язань з оплати послуг.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ
1. Під час відвідування Дитячого центру необхідно дотримуватися тиші, шанобливо ставитися до відвідувачів та адміністрації. Перед початком заняття потрібно відзначитися у адміністратора та передати дитину викладачу.
2. Своєчасно повідомляйте адміністрацію про зміну контактного телефону.
3. Відео та фотозйомка в приміщенні Дитячого центру можлива з дозволу керівництва.
4. Дитячий центр не несе відповідальності, якщо причиною нанесення шкоди здоров'ю стало порушення Правил техніки безпеки Клієнтом.
5. Дитячий центр не несе відповідальності за шкоду здоров'ю або майну, завдану протиправними діями третіх осіб.
6. Дитячий центр не несе відповідальності за шкоду, пов'язану з погіршенням здоров'я, якщо стан здоров'я відвідувача погіршився в результаті гострого захворювання, загострення травми або хронічного захворювання.
7. За залишені без нагляду речі адміністрація Дитячого центру відповідальності не несе.
8. Дитячий центр є приватним закладом.
9. Адміністрація залишає за собою право відмовити Клієнту у відвідуванні.

ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ДІТЕЙ
1. Діти відвідують заняття за розкладом.
2. На заняття діти мають приходити чистими, охайно одягненими, у змінному взутті.
3. Діти повинні бути ситими.
4. Хворі діти і дорослі (грип, ГРЗ, ГРВІ, лишай, короста тощо) на заняття не допускаються.
5. За наявності у дитини якого-небудь захворювання батьки зобов'язані заявити про це письмово. За достовірність наданої інформації батьки несуть персональну відповідальність.
6. Дитячий Центр має право відмовити в наданні послуг Клієнту-батькам дитини, якщо у дитини наявні симптоми ГРВІ (нежить, кашель, тощо), або ознаки іншого інфекційного захворювання.
7. Діти до двох років присутні на заняттях обов'язково разом з батьками (або іншою довіреною особою), оскільки супровідний дорослий бере на себе відповідальність за безпеку своєї дитини. Батьки (або уповноважена інша доросла особа) може бути присутня разом з дитиною віком від двох до трьох років тільки на першому занятті або на розгляд викладача.
8. На заняттях всі діти відповідного віку повинні бути в підгузках.
9. Не дозволено приносити на заняття жувальні гумки, цукерки та інші продукти харчування.
10. Під час заняття з дітьми до 2 років, супровідному дорослому НЕ МОЖНА залишати свою дитину без нагляду.
11. Заборонено відволікатися на розмови по мобільним телефонам або на бесіди з іншими відвідувачами на території центру.

УМОВИ ОПЛАТИ ДИТЯЧИХ ЗАНЯТЬ
1. Без попередньої оплати діти на заняття не допускаються.
2. Клієнт має можливість придбати абонемент згідно з Прайс-листом Дитячого центру.
3. Оплата за абонемент проводиться у вигляді 100% передоплати.
4. Місце в групі зберігається тільки при оплаті абонемента.
5. У разі знаходження дитини на лікуванні в стаціонарі (лікарні),та якщо дитина прохворіла більше ніж 15 робочих днів поспіль, при наявності підтверджуючого документа від медичного закладу - перенести 50% оплати пропущених занять на наступний місяць;
6. Обов'язковою умовою для можливості використання коштів за пропущені заняття на оздоровлення є придбання абонемента на наступний місяць.
7. У разі пропуску заняття без поважної причини (за відсутності довідки від лікаря або попереднього повідомлення про припинення дії абонемента) «відпрацювання» або повернення вартості пропущених занять не проводиться.
8. Вартість оплаченого абонемента перерахунку та поверненню НЕ підлягає.

У Дитячому центрі суворо заборонено:
Перебування в нетверезому стані, вживання спиртних напоїв;
• Нецензурна лексика;
• Використання мобільного телефону педагогами та батьками під час проведення занять, за винятком екстрених випадків;
• Приводити на заняття дитину з симптомами ГРВІ або ознаками іншого інфекційного захворювання.

З Договором публічної оферти про надання послуг, а також з Правилами відвідування дитячого центру «Планета Дітей» ознайомлений і погоджуюсь

Нам приємно, коли ви приходите в наш Центр у гарному настрої. Це передається вашим дітям і нашим співробітникам, підвищує якість занять. Будь ласка, уважно поставтеся до дотримання цих Правил, адже вони були розроблені нами спеціально для того, щоб вам і вашим дітям було у нас комфортно і безпечно.

Откроем гения в каждом ребёнке!

© 2017 Детский центр развития "ТЕРРА ПЛАНЕТА ДЕТЕЙ"

Новости

Подписка на свежие новости

Шаблоны joomla 3